Všetky témy

Pøíbìh kouøe

Gilman Sander L.,Zhou Xundybbuk,Jan Šavrda,Praha (2006)
Kuchárky,nápoje... > Cigary a cigarety
kód produktu: 127249
vydanie:1..
poèet strán:462
ilustrácie:farebné a èiernobiele
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:180x240
Èlovìk a kouøení od úsvitu dìjin až po souèasnost
stav knihy: dobrý

 
   Admin kit