Predaj?a

Námestie SNP ?. 17
974 01 Banská Bystrica
Mobil: 0907 189 672
Email: antikvariat.paseka@gmail.com
          antikvariat@paseka.sk


Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok 10:00 - 16:30 hod.
Obed?ajšia prestávka: 12:30- 13:30 hod.
Majite?: Marcela Mojžišová
I?O: 32005288
DI?:1029266799
Živnostenský list vydaný OÚ B.Bystrica OZPI-2022/038149-2 re.?.601-7106
zo d?a 22.11.2022

Napíšte nám:
antikvariat.paseka@gmail.com

Ako vyh?adáva? a objednáva? :

Katalóg obsahuje cca 30 000 titulov. Vyh?adáva? môžete pod?a autora, názvu, vydavate?stva, edície,ilustrátora, jazyka v akom je kniha napísaná,odboru,ktorý charakterizuje tému o ?om je kniha.Ak chcete nájs? knihy s podpisom autora,alebo ilustrátora,zadajte do vyh?adávajúceho okienka slová: podpis autora .Celý katalóg môžete abecedne zoradi? pod?a autora, názvu, alebo pod?a ?asu pridania titulu do katalógu. Objednávky: Objednávky vybavujeme hne? v ten istý, prípadne nasledujúci pracovný de?. Pred odoslaním balíka Vás informujeme o vybavení Vašej objednávky. Knihy si môžete aj rezervova? a vyzdvihnú? osobne v našej predajni. Zvy?ajný termín rezervácie je 7 dní, ale v individuálnych prípadoch sa dá dohodnú? aj dlhší termín. Ak budete za knihy plati? na ú?et, variabilný symbol a ?íslo ú?tu Vám pošleme po overení, ?i sme dané knihy náhodou nepredali na predajni - databáza na internete sa aktualizuje raz denne. Zásielky do ?iech: Do ?iech a iného zahrani?ia posielame knihy a iné položky ako oby?ajné zásielky / nie dobierky /, po predchádzajúcej platbe na náš ú?et. Údaje potrebné na platbu vám pošleme po overení,?i h?adané knihy ešte máme. Objednávky vybavujeme od minimálnej hodnoty tovaru 9 Eur.Knihy posielame Slovenskou poštou.Zásielky nad 0,5 kg. idú ako balík a vtedy ich posielame ako zásielku na poštu. Ak chcete zasielku, ktorá má viac ako 0,5 kg nie na poštu ale priamo na adresu bydliska alebo zamestnania, tak to prosím uvedte v objednavke v kolonke postrehy a požiadavky. V tom prípade je bude poštovné navýšené o 1,2 Eur.

Želám všetkým zákazníkom nášho antikvariátu ve?a pekných chví? s knihami, ktoré si u nás kúpili. Marcela Mojžišová

 

 

Zásady ochrany osobných údajov pod?a GDPR a pod?a zák. ?. 18/2018 Z.z., v platnom znení

spolo?nosti : Marcela Mojžišová, Oremburská, 14, 974 04 Banská Bystrica

Prevádzka :Antikvariát Paseka, Námestie SNP ?. 17, 974 01 Banská Bystrica

I?O:32005288 DI?:1029266799 

Našej spolo?nosti záleží na ochrane Vášho súkromia a tak vykonané zmeny Vám poskytnú lepšiu kontrolu nad dátami, ktoré s nami zdie?ate a tiež u?ah?ia prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich spracovania. Aktualizujeme naše podmienky ochrany osobných údajov pre vyhovenie novej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov v krajinách Európskej únie, známej tiež ako GDPR. Pre Vás sa oh?adom používania nášho e-shopu ni? zásadné nemení. Ak sa chcete o nových zásadách a pravidlách dozvedie? viac, ?ítajte ?alej.

 

Informácie pre našich zákazníkov, ktorí u nás nakúpili už pred 1.1.2019

Dotknuté osoby, ktoré nakúpili alebo sa zaregistrovali v našom e-shope pred 1.1.2018

udelili svoj súhlas so vstupom do našej databázy, ako aj súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na ú?ely marketingu, a to formou zaškrtnutia polí?ka pri vytváraní svojej objednávky v našom e-shope. Na základe týchto súhlasov ich stále evidujeme a ich osobné údaje spracovávame aj po 1.1.2018. Zverejnením našich nových zásad ochrany osobných údajov sa zárove? títo naši zákazníci  pou?ujú o zákonom ustanovených údajov v zmysle GDPR. Ak dotknutá osoba už nechce naše prípadné oslovovanie zasielané prostredníctvom e-mailu na ?ou poskytnutú e-mailovú adresu, má na?alej právo namieta? vo?i takejto forme, a to najmä odhlásením sa zo zasielania kliknutím na link s marketingovým obsahom. Ak tieto osoby udelili súhlas s prenosom ich údajov tretím stranám, ich údaje tretími stranami nebudú spracúvané, pokia? Dotknutá osoba neudelí súhlas takýmto tretím stranám so spracúvaním svojich osobných údajov (v znení po 1.1.2018).

 

Súbory Cookies

Na našej stránke používame súbory cookies a iné technológie, aby sme zabezpe?ili pre Vás správnu funk?nos? našej stránky, aby sme rozlíšili jednotlivé po?íta?e, IP adresy, typ prehliada?a, prípadné aplikácie, taktiež pre individuálne nastavenie služieb a na prispôsobenie zobrazenia obsahu. Používaním našej stránky predpokladáme, že Vám toto aktuálne nastavenie vyhovuje, a samozrejme ak nie, môžete toto kedyko?vek jednoducho zmeni? a odvola?.

 

Kamerový systém v našej predajni

Prostredníctvom kamerového systému ide hlavne o monitorovanie priestorov prístupných verejnosti, príp. monitorovanie na marketingové ú?ely. Naša predaj?a je prístupná verejnosti a možno do nej vo?ne vstupova?, vo?ne sa zdržiava? bez ?asového obmedzenia, ale vo vymedzenom ?ase - po?as otváracích hodín našej predajne. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov v informa?nom systéme monitorovanie priestorov prístupných verejnosti sú ustanovenia zákona ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

Ú?elom spracúvania osobných údajov je ochrana verejného poriadku a bezpe?nosti, odha?ovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia.

Podmienkami spracúvania osobných údajov je, aby priestor bol zrete?ne ozna?ený ako monitorovaný, a tento sme ako prevádzkovate? zrete?ne ozna?ili bez oh?adu na to, ?i sa snímaný obraz alebo zvuk zaznamenáva na nosi? informácií, a ozna?enie máme formou nálepky na vstupných dverách predajne, ktorá je vo vidite?nej výške. Za ú?elom oboznámenia sa s podmienkami ochrany osobných údajov z dôvodu novej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov v krajinách Európskej únie, známej tiež ako GDPR, si prosím pre?ítajte tieto naše nové zásady a pravidlá.

 

Zákonnos? spracúvania

Ako zmluvné strany pri plnení zmluvných povinností je žiadúce, aby kupujúci oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PS?, ?íslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracováva aj iné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovo?ne vyjadrením svojho súhlasu za ú?elom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ?alšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže plni? zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrie?. Ú?elom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie faktúry (da?ového dokladu), predzmluvné vz?ahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doru?enie tovaru, vedenie prípadných vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie prípadných marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a z?avách.

 

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspo? jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspo? na jeden konkrétny ú?el,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pod?a osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate?ovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ú?el oprávnených záujmov prevádzkovate?a alebo tretej strany okrem prípadov, ke? nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou die?a; tento právny základ sa nevz?ahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

 

Právny základ na spracúvanie osobných údajov musí by? ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovova? ú?el spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informa?ného systému poskytnú?, prenies? alebo zverejni? len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje ú?el poskytovania alebo ú?el zverej?ovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnú? alebo zverejni?, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

 

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovate? povinný poskytnú? dotknutej osobe pri ich získavaní

 •   identifika?né údaje a kontaktné údaje prevádzkovate?a a zástupcu prevádzkovate?a, ak bol poverený (máme zverejnené na našej stránke, a nimi sú: Marcela Mojžišová,Oremburská 14,974 04 Banská Bystrica, I?O 32005288
 •   kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je ur?ená (nie je v našom e-shope ur?ená),
 •   ú?el spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje ur?ené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: ú?elom spracovania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, potrebujeme tieto údaje na to, aby sme mohli spravova? vaše zákaznícke ú?ty, ak ich máte u nás vytvorené, zabezpe?i? vám tovar a služby, ktoré si chcete kúpi? a pomáha? vám pri vašich objednávkach a pri vrátení pe?azí, ak budete prípadne využíva? Vaše právo na odstúpenie od zmluvy, preto potrebujeme spracúva? vaše osobné údaje.
 •   oprávnené záujmy prevádzkovate?a alebo tretej strany (ak nám pre vyššie uvedený ú?el spracovania  potrebné údaje neposkytnete, nebudeme schopní splni? vaše objednávky, nebudete môc? využíva? naše ponúkané tovary príp. služby. Taktiež Vás informujeme, že spolupracuje s poskytovate?mi, ktorí spracúvajú osobné údaje iba na naše pokyny a patria tam poskytovatelia poskytujúci hostingové služby, ú?tovné služby, poskytovanie marketingových systémov, systémy na analýzu prevádzky v našom e-shope);
 •   identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (v prípade nákupu v našom e-shope môžu by? vaše osobné údaje, na základe vašej vo?by, poskytované za ú?elom vybavenia nákupu kuriérskej spolo?nosti, v prípade, že pri platbe tovaru v našom e-shope zvolíte možnos? platenia cez platobné systémy bankových spolo?ností, budú Vaše osobné údaje poskytnuté v nutnom rozsahu týmto spolo?nostiam na realizáciu platby);   
 •   informáciu o tom, že prevádzkovate? zamýš?a prenies? osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, (nezamýš?ame prenáša? osobné údaje do tretích krajín);

 

Okrem vyššie uvedených informácií Vám ako prevádzkovate? pri získavaní osobných údajov poskytujeme aj tieto informácie o

 •   dobe uchovávania osobných údajov (Vaše osobné údaje uchovávame po?as doby platnej v rámci spracovania objednávky, jej vybavenia, uzatvorenia kúpnej zmluvy a držania záru?nej doby na výrobok, ktorý ste si u nás zakúpili, taktiež budeme uchováva? osobné údaje kým nie je Váš ú?et - konto, ak ho máte u nás vytvorené, na stránke vymazané. Konto môže by? vymazané na Vašu žiados?, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namieta? proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo ak požiadate o ich vymazanie. Zárove? Vás tiež chceme informova?, že pokia? máte u nás vytvorené ?lenstvo – ste v našom programe, Vaše údaje budeme spracováva? po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za ú?elom ?lenstva v našom programe).
 •   práve požadova? od prevádzkovate?a prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 •   o práve na opravu osobných údajov,
 •   o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 •   o práve namieta? spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnos? osobných údajov,
 •   práve kedyko?vek svoj súhlas odvola?,
 •   práve poda? návrh na za?atie konania,
 •   tom, ?i je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, ?i je dotknutá osoba povinná poskytnú? osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov (uvedené už v ?asti
 •   existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (tieto spôsoby neaplikujeme v našom e-shope);

 

V prípade, že budeme ako prevádzkovate? ma? v úmysle ?alej spracúva? Vaše osobné údaje na iný ú?el ako ten, na ktorý sme ich získali, budeme Vás pred ?alším spracúvaním osobných údajov informova? poskytnutím informácií o inom ú?ele a poskytneme Vám aj ?alšie relevantné informácie.

 

Ak budú v našom e-shope uvedené odkazy na iné webové stránky, naša spolo?nos? nezodpovedá za zásady  ochrany osobných údajov, ktoré sú na nich uvedené a platné.

 

Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby – v prípade, že by takáto situácia nastala, a teda ak by osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, uvádzame ako prevádzkovate?, že platia všetky ustanovenia a informácie ako v ?asti, ke? osobné údaje máme  získané od dotknutej osoby a okrem tých informácií Vám uvedieme:  

 •   zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, ?i pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

 

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získa? od prevádzkovate?a potvrdenie o tom, ?i sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovate? takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získa? prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 •   ú?ele spracúvania osobných údajov,
 •   kategórii spracúvaných osobných údajov,
 •   identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú by? osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, (nezamýš?ame prenáša? osobné údaje do tretích krajín);
 •   dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej ur?enia,
 •   práve požadova? od prevádzkovate?a opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namieta? spracúvanie osobných údajov,
 •   práve poda? návrh na za?atie konania,
 •   zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 •   existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovate? dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo by? informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii (nezamýš?ame prenáša? osobné údaje do tretích krajín).

Prevádzkovate? je povinný poskytnú? dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovate? ú?tova? primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovate? je povinný poskytnú? osobné údaje dotknutej osobe spôsobom pod?a jej požiadavky.

Právo získa? osobné údaje nesmie ma? nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

 

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovate? bez zbyto?ného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zrete?om na ú?el spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovate? bez zbyto?ného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovate? je povinný bez zbyto?ného odkladu vymaza? osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

 •   osobné údaje už nie sú potrebné na ú?el, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 •   dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý vyjadrila so spracúvaním svojich osobných údajov aspo? na jeden konkrétny ú?el zákona alebo dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspo? na jeden konkrétny ú?el, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 •   dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na ú?el priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na ú?el priameho marketingu, prevádzkovate? ?alej osobné údaje na ú?el priameho marketingu nesmie spracúva?,
 •   osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 •   je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti pod?a tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 •   sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informa?nej spolo?nosti.

 

Vyššie uvedené sa neuplat?uje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 •   na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 •   na splnenie povinnosti pod?a tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate?ovi,
 •   z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade so zákonom,
 •   na ú?el archivácie, na vedecký ú?el, na ú?el historického výskumu alebo na štatistický ú?el, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom s?aží dosiahnutie cie?ov takého spracúvania, alebo
 •   na uplatnenie právneho nároku.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovate? obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 •   dotknutá osoba namieta správnos? osobných údajov, a to po?as obdobia umož?ujúceho prevádzkovate?ovi overi? správnos? osobných údajov,
 •   spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 •   prevádzkovate? už nepotrebuje osobné údaje na ú?el spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 •   dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate?ovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ú?el oprávnených záujmov prevádzkovate?a alebo tretej strany okrem prípadov, ke? nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou die?a; tento právny základ sa nevz?ahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovate? nesmie ?alej spracúva? osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, a to až do overenia, ?i oprávnené dôvody na strane prevádzkovate?a prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovate? spracúva? len so súhlasom dotknutej osoby alebo na ú?el uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovate? povinný informova? pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 

Oznamovacia povinnos? v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovate? sme povinný oznámi? príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskuto?nené pod?a vyššie uvedeného, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovate? o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

 

Právo na prenosnos? osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získa? osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovate?ovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo ?itate?nom formáte a má právo prenies? tieto osobné údaje ?alšiemu prevádzkovate?ovi, ak je to technicky možné a ak

 •   sa osobné údaje spracúvajú, lebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspo? na jeden konkrétny ú?el, dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspo? na jeden konkrétny ú?el; alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 •   spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Uplatnením vyššie uvedeného práva nie je dotknuté právo na výmaz. Právo na prenosnos? sa nevz?ahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate?ovi.

 

Právo namieta? spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namieta? spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané ako spracúvanie osobných údajov ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate?ovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ú?el oprávnených záujmov prevádzkovate?a alebo tretej strany okrem prípadov, ke? nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou die?a; tento právny základ sa nevz?ahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovate? nesmie ?alej spracúva? osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namieta? spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na ú?el priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na ú?el priameho marketingu, prevádzkovate? ?alej osobné údaje na ú?el priameho marketingu nesmie spracúva?.

Dotknutá osoba má právo namieta? spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, ke? je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký ú?el, na ú?el historického výskumu alebo na štatistický ú?el pri spracúvaní osobných údajov na ú?el archivácie, na vedecký ú?el, na ú?el historického výskumu alebo na štatistický ú?el je prevádzkovate? a sprostredkovate? povinný prija? primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a ú?inných technických a organiza?ných opatrení najmä na zabezpe?enie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ?u nevz?ahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlu?ne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne ú?inky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyv?ujú.

Uvedené sa neuplat?uje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovate?om,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zárove? ustanovené aj vhodné opatrenia zaru?ujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch pod?a písm. a) a c) je prevádzkovate? povinný vykona? vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovate?a, práva vyjadri? svoje stanovisko a práva napadnú? rozhodnutie.

 

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Prevádzkovate? je povinný bez zbyto?ného odkladu oznámi? dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže vies? k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Oznámenie musí obsahova? jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia (kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získa? viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovate?om na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné).

Oznámenie sa nevyžaduje, ak

 •   prevádzkovate? prijal primerané technické a organiza?né ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje ne?itate?né pre osoby, ktoré nie sú oprávnené ma? k nim prístup,
 •   prevádzkovate? prijal následné opatrenia na zabezpe?enie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,
 •   by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovate? je povinný informova? verejnos? alebo prija? iné opatrenie na zabezpe?enie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Akéko?vek Vaše právo alebo Vašu žiados? týkajúcu sa osobných údajov si môžete uplatni? u nás týmito formami:

e-mailom: antikvariat@paseka.sk

telefonicky: 0907189672

poštou na adresu: Mgr.Pavol Mojžiš,Oremburská 14, 974 04 Banská

Bystrica


Žiados? alebo Vaše oznámenie vybavíme bez zbyto?ného odkladu (max. do 30 dní). V niektorých prípadoch súvisiacich predovšetkým so zložitos?ou alebo náro?nos?ou vašej požiadavky, môžeme túto lehotu pred?ži?, a to o ?alších 60 dní. V takomto prípade Vás budeme informova?.

 

Právo poda? návrh na za?atie konania

 •   Konanie sa za?ína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (?alej len „navrhovate?“), alebo bez návrhu.
 •   Úrad za?ne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
 •   Návrh na za?atie konania  (?alej len „návrh“) musí obsahova? a) meno, priezvisko, korešponden?nú adresu a podpis navrhovate?a, b) ozna?enie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifika?ného ?ísla, ak bolo pridelené, c) predmet návrhu s ozna?ením práv, ktoré mali by?  pri spracúvaní osobných údajov porušené, d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva pod?a druhej ?asti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zrete?a o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
 •   Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
 •   Úrad návrh odloží, ak a) návrh je zjavne neopodstatnený, b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán ?inný v trestnom konaní, c) navrhovate?  neposkytol úradu na jeho žiados?  potrebnú sú?innos?, pri?om bez jeho aktívnej ú?asti nemožno vec vybavi?; úrad navrhovate?a o možnosti odloženia návrhu upovedomí, d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v de? jeho doru?enia viac ako tri roky.
 •   Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovate?a, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumož?uje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skuto?nosti o tom navrhovate?a upovedomí, pri?om ho zárove?  upozorní, že v návrhu bude pokra?ova?, len ak navrhovate? v ur?enej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.
 •   Ak návrh doru?í úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na za?atie konania bez návrhu (?alej len „podnet“).
 •   Úrad posúdi podnet do 30 dní odo d?a doru?enia podnetu úradu, a ak podnet neodloží pod?a odseku 5, za?ne konanie a vo veci rozhodne pod?a zákona.
 •   O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávate?a do 30 dní odo d?a doru?enia podnetu úradu.

 

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Adresa: Hrani?ná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov

Telefón: 02/323 132 14

Predávajúci vyhlasuje, že spracováva osobné údaje kupujúceho len na ú?ely uvedené v týchto podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovate?ov:

Prepravná spolo?nos?: Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Banková inštitúcia: ?eskoslovenská obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

 

 
   Admin kit