Všetky témy

Otazníky nad hroby

Souèek LudvíkAkcent, Tøebíè (2007)
Príroda a èlovek > Záhady
kód produktu: 147320
poèet strán:311
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:150x210
stav knihy: dobrý
Kniha oblíbeného autora, která pojednává o nìkterých otázkách, pøípadnì i záhadách souvisejících s urèitými historickými událostmi zejména svìtových dìjin (hlavnì nevysvìtlená úmrtí). Jde o smrt Gaia Julia Caesara, ukøižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista; z èeských dìjin autor vykládá svým zpùsobem záhadu úmrtí Ladislava Pohrobka a v souvislosti s tím se vìnuje i osobnosti Jiøího z Podìbrad. Dále se zabývá stále populárním Drakulou, stejnì jako záhadou "muže se železnou (hedvábnou) maskou", který zemøel v Bastille. Závìreèné kapitoly jsou vìnovány smrti Napoleona Bonaparta na ostrovì sv. Heleny (r. 1821), dále atentátu na amerického prezidenta Lincolna a koneènì na závìr smrti legendárního Rasputina.

 
   Admin kit