Všetky témy

Zpùsob existence

Kozák PavelDona, Èeské Budìjovice (1992)
Príroda a èlovek > Záhady
kód produktu: 146099
poèet strán:165
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:145x205
stav knihy: dobrý
Autor srozumitelnou formou seznamuje ètenáøskou obec s problematikou existence lidstva z nejrùznìjších aspektù a v nejrùznìjších souvislostech. Vychází z názoru, že materialistické a idealistické chápání svìta a jeho podstaty jsou dvì neoddìlitelné èásti tohoto procesu. Zdrojem knihy jsou tak nejen oblasti pøírodních vìd, lékaøství èi archeologie, ale rovnìž staré mýty, náboženská literatura, ale i alchymie èi nìkteré oblasti okultismu.

 
   Admin kit