Všetky témy

Poslední parašutista. Životní pøíbìh generálmajora Jaroslava Klemeše

Vondráèek JanAnlet, Praha (2013)
Životopisy,pamäti > Rôzne
kód produktu: 143397
vydanie:1..
poèet strán:212
ilustrácie:èiernobiela a farebná fotografia
jazyk:èeský
väzba:tvrdá
formát:180x255
stav knihy: dobrý, kniha je previazaná do tvrdej väzby
Brigádní generál Jaroslav Klemeš je posledním žijícím parašutistou èeskoslovenské zahranièní armády z období 2. svìtové války, který byl vysazen na území Protektorátu jako èlen paradesantního výsadku Platinum-Pewter. Kniha vznikala v prùbìhu let 2012–2013 a autor v ní veøejnosti nepøedkládá odbornou historickou studii, ale živé svìdectví èlovìka, který prošel záhy po dosažení dospìlosti hrùzami druhé svìtové války, pøekonal smutek ze ztráty nejbližších a brzy poté, co se podílel na osvobození republiky od nacismu, se dostal do soukolí ještì horší totality. Byl vìznìn a muèen v komunistických lágrech, sledován státní bezpeèností, perzekvován, a to bez jakékoli možnosti se hájit èi být osvobozen. Až rok 1989 mu vrátil svobodu a dùstojnost èlovìka i vojáka. V knize ètenáø najde zajímavá fakta z výcviku našich vojákù ve Velké Británii, množství archivních dokumentù týkajících se Jaroslava Klemeše, jeho výsadku i domácích spolupracovníkù – odbojáøù, informace o osudech jeho spolubojovníkù i svìdectví o krutosti padesátých let 20. století v bývalém Èeskoslovensku.

 
   Admin kit