Všetky témy

Pøíspìvky k dìjinám materialismu

Plechanov Georgij ValentinovièSvoboda, Praha (1947)
Spoloèenské vedy > Filozofia,estetika,logika,eseje
kód produktu: 146284
edícia:Socialistická knihovna 4.zv.
poèet strán:271
jazyk:èeský
väzba:brožovaná
formát:125x175
stav knihy: dobrý
Jeden z pøedních propagátorù marxismu na Rusi vydal r. 1896 v Ženevì vhodný úvod ke studiu dìjin filosofie, tøi stati, z nichž prvé dvì jsou vìnovány uèení dvou významných pøedstavitelù francouzského materialismu 18. stol. Paulu Holbachovi a Claude A. Helvétiovi. Plechanov u nich hlavnì zkoumá jejich teorie etické a sociologické a ukazuje, pokud byli pokrokoví, hájíce boj buržoasie proti starému feudálnímu øádu. 3. sta zjišuje, že teprve Marx pøekonal metafysické a mechanické nazírání obou ideologù nastupující buržoasie dialektickou metodou a odhalením hmotných hybných sil spoleèenského vývoje.

 
   Admin kit